VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY

ASRVO | RECYCLING AGENCY Ltd

dále jen ASRVO pro poskytování služeb a licencí prostřednictvím on-line systémů umístěných na internetových adresách

www.refashion.news

www.refashion.life

www.upcycling.life

www.inodpady.cz

www.recyklacek.cz

www.recyquo.com

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

 1. Jednáte s ASRVO o podrobnostech vyžívání služeb Informačního a propagačních portálů ASRVO | RECYCLING AGENCY Ltd, který umožňuje volný nebo placený přístup k informacím v oblasti odpadového hospodářství a oblastí souvisejících. Tyto smluvní podmínky (dále jen „smluvní podmínky“) upravují v souladu s zákonem č. 89/2012 Sb.) Czech, dále zásady UNIDROIT, INCOTERMS vydané Mezinárodní obchodní komorou, vymezují  vzájemná práva a povinnosti vzniklé na základě kupní, licenční, mandátní smlouvy uzavírané mezi:

Poskytovatel: ASRVO | RECYCLING AGENCY Ltd poskytování služeb a licencí prostřednictvím on-line systémů umístěných na internetových adresách výše

Účastník: Fyzická či právnická osoba registrovaná na informačním portálu, serveru nebo služby, kterému byl zřízen uživatelský účet

 1. Výjimky platí, pokud se tak přímo dohodneme. Ustanovení odchylná od smluvních podmínek je možné sjednat v samostatné upravené smlouvě. Odchylná ujednání upravené smlouvy mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.
 2. Podmínky aktualizujeme, platí však to, co jsme si dohodli při nákupu licence, nebo služeb. Znění smluvních podmínek může poskytovatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

UŽIVATELSKÝ ÚČET

 1. Každý klient (uživatel) má svůj uživatelský účet. Na základě registrace účastníka má každý účastník právo přistupovat do svého uživatelského účtu. Prostřednictvím něj účastník může provádět objednávání služeb, změny a přistupovat k administraci v informačních a propagačních portálů.
 2. Je ve vašem zájmu uvádět o sobě aktuální a pravdivé informace. Při registraci a objednávání je účastník povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je účastník při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat bez zbytečného odkladu.
 3. Účet je jen váš, nedělit se znamená lépe sledovat své výkony. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Účastník je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu. Účastník není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
 4. Občas je nutné ověřit a pročistit uživatelské účty a smazat ty neaktivní, nebo ty, kteří záměrně porušují etiku nebo parazitují na ostatních uživatelích. Poskytovatel může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy účastník svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy účastník poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek), a to bez jakékoliv náhrady.
 5. Mějte prosím trpělivost, pokud budeme zrovna něco upravovat nebo administrovat. Každý účastník bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení poskytovatele, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob. V případě nedostupnosti uživatelského účtu z důvodu provádění nutné údržby nevzniká účastníkovi žádný nárok na uplatnění slevy či náhrady za krátkodobou nedostupnost.
 1. NAŠE PRODUKTY NA PORTÁLECH
  1. Každý má možnost získat registraci zdarma na dobu 365 dnů. Účastník má dále možnost registrovat se na PREMIUM služby a získat tak výhody vyplývající z aktuální nabídky, tedy plnou funkcionalitou a využití portálů pro své potřeby. Po období, kdy dojde k expiraci služeb, bude účastník (uživatel) informován o skončení licence a nabídnuto prodloužení v opačném případě mu bude zamezen přístup ke všem PREMIUM materiálům nebo výhod vyplývajících z užívání této služby, pokud si neobnoví nebo nezakoupí licenci.
  2. Licence ZDARMA:
   1. Účet zdarma je možné získat na nejméně na 365 dní. Doba trvání licence je vypočtena od data, kdy uživatel provedl registraci a využil této služby.
   2. Jaké materiály a informace jsou dispozici? Licence umožňuje účastníkovi přístup ke všem volným informacím a služeb. Některé materiály nebo služby může uživatel upravovat nebo administrovat ( vlastní profil, katalog, inzerce, komentáře, otázky, apod.).
   3. Může se stát, že ztratím přístup k některým materiálům? Poskytovatel si vyhrazuje právo odstranit, přesunout nebo upravit libovolné materiály, které vyhodnotí jako neaktuální.
   4. Pomůže mi někdo, pokud si nebudu vědět rady s ovládáním portálu? Účastníkům je poskytována technická podpora telefonicky, e-mailem či pomocí chatu a to 24 hodin denně. Technická podpora neposkytuje vzdělávání či konzultace v jiných oblastech, než je využívání našich webových aplikací, tím se rozumí gramotnost používání internetu a technická znalost ovládání přístrojů, apod.
   5. Staráme se o zálohování účtu, abyste o data nepřišli. Uživatelský účet poskytovatel zálohuje včetně všech záznamů.
  3. Licence PREMIUM
   1. Účastník má dále možnost registrovat se na PREMIUM služby a získat tak výhody vyplývající z aktuální nabídky, tedy plnou funkcionalitou a využití portálu pro své potřeby. Po období, kdy dojde k expiraci služeb, bude účastník (uživatel) informován o skončení licence a nabídnuto prodloužení v opačném případě mu bude zamezen přístup ke všem PREMIUM materiálům nebo výhod vyplývajících z užívání této služby, pokud si neobnoví nebo nezakoupí licenci.
   2. Online individuální konzultace Při nákupu licence premium na získáváte individuální konzultace se specialistou. Konzultace probíhá přes program Skype, Whatsapp, Viber, Telegram, Chat nebo telefonicky. Domluva konkrétního termínu konzultace probíhá telefonicky či emailem na kontaktních údajích, které zákazník obdržel po zakoupení PREMIUM licence. Požadavkům na online individuální konzultace se snaží specialisté domluvit v rámci svých kapacit, přednost mají zákazníci, kteří termín poptávali dříve. Pokud není neúčast na individuálních konzultacích omluvena nejpozději 24 hodin předem (emailem či telefonicky), vyměřený čas konzultace zákazníkovi propadá.
   3. Online chat, rady a diskuze jsou dostupné pro uživatele licence premium prostřednictvím Facebooku (uzavřená skupina) nebo speciálních diskuzních vláken. na inODPADY. Specialisté reagují na příspěvky nejpozději do 24 hodin po přidání příspěvku uživatele.
   4. Ceny licence PREMIUM jsou upraveny dle aktuálního ceníku placených služeb.
    Ceny PREMIUM služeb jsou uvedeny jako konečné a včetně všech souvisejících poplatků.
   5. Licence k dalšímu obsahu
    1. Portály  mohou obsahovat i takové materiály, funkce a další obsah, který není součástí výše zmíněných licencí. Další obsah je obvykle přiřazen skupině osob, firmě nebo jinému subjektu na základě smlouvy sjednané mimo tyto obchodní podmínky. Další materiály, funkce a obsah nikdy nejsou prezentovány na úvodní stránce, ceníku nebo ve výsledcích vyhledávání nepřihlášeného uživatele.
 2. 4. UZAVŘENÍ SMLOUVY
  1. Objednávejte tak, že v ceníku kliknete na „Objednat / Pokračovat“. Objednávání služeb probíhá v ceníku webového rozhraní. Účastník zde stiskne tlačítko „Objednat“ a následně vyplní objednávkový formulář. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
   1. objednávané licenci,
   2. aktualizaci či doplnění informací o účastníkovi a
   3. způsobu úhrady kupní ceny licence (dále společně jen jako „objednávka“).
  2. Ve webovém rozhraní objednávky si pak vše zkontrolujte a dokončete kliknutím na „dokončit objednávku“. Před zasláním objednávky poskytovateli je účastníkovi umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky účastník vložil, a to i s ohledem na možnost účastníka zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle účastník poskytovateli kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce účastníkem jsou považovány za správné.
  3. Po obdržení platby vám bude přidělena zakoupená doba licence. Poskytovatel neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení účastníkovi potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty účastníka uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce. Tímto vzniká smluvní vztah mezi poskytovatelem a účastníkem.
 3. CENA SLUŽEB  A PLATEBNÍ PODMÍNKY
  1. Kam a jak poslat peníze? Kupní cenu nákupu dle kupní smlouvy může účastník uhradit poskytovateli bezhotovostně prostřednictvím platebního systému nebo převodem na účet poskytovatele. Kupní cena je splatná do 3 dnů od uzavření kupní smlouvy a účastník je povinen uvést e-mailem přidělený variabilní symbol platby.
  2. Na jeden nákup je možné uplatnit jen jednu slevu. Případné slevy z ceny zboží, služeb a licencí poskytnuté poskytovatelem účastníkovi nelze vzájemně kombinovat.
  3. Po úhradě obdržíte e-mailem fakturu. Po úhradě platby poskytovatel vystaví a e-mailem zašle účastníkovi fakturu.
  4. Poskytovatel služeb není plátcem daně z přidané hodnoty.
 4. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
  1. Napište nám, pokud budete chtít odstoupit od smlouvy. V případě odstoupení od smluvních podmínek se smlouva od počátku ruší. Poskytovatel zruší nevyčerpaný počet zakoupených dnů licence. Pro odstoupení od kupní smlouvy může účastník využit kontaktní formulář poskytovaný poskytovatelem.
  2. Jak vám vrátíme peníze? V případě odstoupení od smlouvy vrátí poskytovatel peněžní prostředky přijaté od účastníka do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy účastníkem, a to stejným způsobem, jakým je poskytovatel od účastníka přijal.
  3. Pokud budete chtít odstoupit od smlouvy, budete muset vrátit případný bonus nebo uplatněnou slevu, dárek. Je-li společně se zbožím poskytnut účastníkovi bonus, je darovací smlouva mezi poskytovatelem a účastníkem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od smlouvy účastníkem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového bonusu účinnosti a účastník je povinen spolu se službou poskytovateli vrátit i poskytnutý bonus.
 5. DODÁNÍ LICENCÍ
  1. Kdy vám bude zpřístupněn obsah? Licence k obsahu je zpřístupněna po automatickém zpracování platby. Obvyklá doba trvání zpracování platby je do několika minut. Účastník je o zpřístupnění informován e-mailem.
 6. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
  1. Vadné plnění řešíme jak je obvyklé. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy.
  2. Práva z vadného plnění uplatňuje účastník u poskytovatele na adrese webového rozhraní v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na poskytovanou službu. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy poskytovatel obdržel od účastníka výzvu k reklamaci.
 7. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  1. Abychom mohli vést váš účet, musíme pracovat s vašimi údaji. Ochrana osobních údajů účastníka, který je fyzickou osobou, je poskytována v souladu zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
  2. Nařízením EU 2016/679 (GDPR).
  3. Nařízením nebo zákonem v zemi plnění
  4. Účastník souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, datum narození, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a aktivita v uživatelském účtu (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
  5. Účastník souhlasí se zpracováním osobních údajů poskytovatelem, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li účastník jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů poskytovatelem také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení účastníkovi. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.
  6. Zpracováním osobních údajů účastníky může poskytovatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje poskytovatelem bez předchozího souhlasu účastníka předávány třetím osobám.
  7. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
  8. V případě, že by se účastník domníval, že poskytovatel nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života účastníka nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
   1. požádat poskytovatele nebo zpracovatele o vysvětlení,
   2. požadovat, aby poskytovatel nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
  9. Požádá-li účastník o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu poskytovatel povinen tuto informaci předat. Poskytovatel má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
 8. 10. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES
  1. Uživatel při registraci či v nastavení „Můj účet“ může souhlasit se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem poskytovatele na elektronickou adresu účastníka a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení poskytovatelem na elektronickou adresu účastníka.
  2. Uživatel souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky poskytovatele z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač účastníka, může účastník souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.
 9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  1. Smlouva včetně obchodních podmínek je archivována poskytovatelem v elektronické podobě a není přístupná třetím osobám.

Tyto podmínky jsou platné v den zveřejnění