FOR RECYCLING & RECOVERY

UPCYCLING

WASTE

CROWDFUNDING

The future of waste . Reduce . Reuse . Recycle

TECHNOLOGY

LIFESTYLE

UPCYCLING & RECYCLING

Podpora & koordinace projektů pro rozvoj recyklace a využívání odpadů.

ODPADY & SUROVINY

Rozvoj trvale udržitelných forem nakládání s odpady s ohledem na vývoj tržního prostředí a cyklické využívání odpadů.

EXPORT & IMPORT

Spolupráce se subjekty v oblasti recyklace a využití odpadů, meziregionální a mezinárodní spolupráce.

Dlouhodobě se zabýváme problematikou odpadů

Orientujeme se dobře v oblastech, ve kterých dosahujeme cílených výsledků. Mezi naše hlavní oblasti patří odpady, recyklace, technologie, druhotné suroviny.

Nabízíme hluboké pochopení komplexního a neustále se měnícího životního cyklu vzniku odpadů, od sběru až po recyklační infrastrukturu v návaznosti na trhy s konečným využitím.

Jsme 100% nezávislí a pomůžeme vám se prosadit a zviditelnit na specifickém trhu, propagovat vaší značku nebo projekt, který nabízí udržitelnou formu nakládání a využívání odpadů, jako zdroje.

Zaměřujeme se zejména na rozvoj recyklace & upcyklace a využívání odpadů.

Udržitelná forma nakládání s odpady

Alternativní způsoby nakládání s odpady představují široký soubor činností, které zahrnují mimo jiné sběr a přepravu, předávání, dočasné skladování, opětovné použití, recyklaci a využití konkrétních odpadních toků tak, aby byly získány suroviny.

Mnoho odpadových materiálů lze opětovně použít, recyklovat nebo jinak využít než v konečném důsledku skládkovat. Výhody materiálové recyklace odpadu jsou zřejmé, nejen v ochraně životního prostředí, ale hlavně v úspoře přírodních zdrojů. Využívání odpadů má logickou podporu udržitelného rozvoje v odpadovém hospodářství a vytváří přirozené konkurenční prostředí s kumulací nových pracovních pobídek.

Alternativní informace z oblasti odpadového hospodářství
Oborový newsletter

Dodržujeme ochranu vašich osobních údajů dle Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 – General Data Protection Regulation (GDPR)

Neustále pracujeme a učíme se přizpůsobovat novým výzvám…

Fakta i mýty o původu a způsobu nakládání s odpady?

Voda a vzduch, dvě základní tekutiny na nichž závisí veškerý život se staly globálními popelnicemi.

Odpad je vedlejší produkt existence lidské civilizace a jeho objem vzrůstá s tím, jak jsme „civilizovanější“.

Recyklace je proces úpravy odpadu, nikoliv náboženství nebo brand populismu.

Mezinárodní vztahy a spolupráce s aktéry v odpadovém hospodářství.

Podpora výzkumu a vývoje recyklačních procesů!

Nabízíme konzultační služby související s procesy úpravy a technologickým zlepšením v oblasti zpracování a využívání odpadů.

Cílem je poskytovat informace, které inspirují udržitelnou správu druhotných surovin ve světě omezených zdrojů.

Nabízíme kompletní servis na klíč pro všechny potřeby, které vzniknou v oblasti odpadového hospodářství.

Recyklace se stává nedílnou součástí života odpadu a podnikání.

Díky tomu, že skládky dosahují maximálních kapacit i environmentálních problémů do budoucna. Materiálová recyklace je nejlepší volbou pro správu odpadu vaší společnosti. Ve prospěch vaší společnosti se recyklovatelné materiály stávají komoditami.

Příležitost generovat příjmy v důsledku recyklace se stanou skutečností.

Mezinárodní síť manažerů v oboru recyklace a využití odpadu

Udržitelné odpadové hospodářství má za cíl maximalizovat hodnotu zdrojů a minimalizovat dopad na životní prostředí.